ދިވެހި... - ނިކްފައިންޑަރ - ސްޓައިލިޝް އަދި ފެންސީ ޓެކްސްޓް ނަން ފޮންޓްސް

މިއަދުގެ ޑިޖިޓަލް ލޭންޑްސްކޭޕްގައި އޮންލައިން ޕްރޮފައިލްތައް ޕާސަނަލައިޒް ކުރުމަކީ އުފާވެރި މަސައްކަތަކަށް ވެދާނެ އެވެ. އިންޑިވިޖުއަލިޓީގެ އަސަރު އިތުރުކުރުމަށް ފަސޭހަ ނަމަވެސް ފައިދާހުރި ގޮތަކީ އިންސްޓަގްރާމް އަދި ފޭސްބުކް ފަދަ މަޝްހޫރު ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި ސްޓައިލިޝް ނަންތަކާއި ފިނި ޓެކްސްޓްތައް ހިމަނައިގެންނެވެ. މި ލިޔުމުގައި ތިބާގެ ނަން ވަކިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތަށް ހެދުމަށްޓަކައި ސީދާ ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދީ، ޕޯސްޓްތަކުގައި ތަފާތު ޝައުގުވެރިކަމެއް ގެނެސްދޭނަމެވެ.

ސްޓައިލިޝް ފޮންޓްސް އެކްސްޕްލޯރިންގ

ސްޓައިލިޝް ފޮންޓްތަކުން ޓެކްސްޓް ސްޓައިލްތަކުގެ ތަފާތު ވައްތަރުތައް ލިބެން ހުންނައިރު، އެލިގަންޓް ކަރސިވް އިން ފެށިގެން ބޮލްޑް އަދި އެޑްޖީ އާއި ހަމައަށް ތަފާތު ވައްތަރުގެ ޓެކްސްޓް ސްޓައިލްތައް ލިބެން ހުރެ އެވެ. ތިބާގެ ޝަޚުޞިއްޔަތާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ފޮންޓްތައް ހޮވުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެހީތެރިވެދޭނަމެވެ.

ސްޓައިލިޝް އިންސްޓަގްރާމް ޕްރެޒެންސް އެއް ކްރާފްޓް ކުރުން

އިންސްޓަގްރާމް ޔޫޒަރނޭމް އަކީ އޮންލައިން ސޮއިގެ ގޮތުގައި ހިދުމަތް ކުރާ އެއްޗެކެވެ. ހަނދާން އާ އަދި ސްޓައިލިޝް ޔޫޒަރނޭމް ހޮވުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން އިރުޝާދު ދޭނަން، އިތުރު ވިޝުއަލް އިންޓަރެސްޓެއް ހޯދުމަށް ސިމްބަލްތަކާއި އިމޯޖީތައް ހިމަނާލުމުގެ އިރުޝާދުތަކާއެކު.

ދަ އާޓް އޮފް ކޫލް ޓެކްސްޓް

ތިމާގެ ނަމާއި އެބައުޓް ސެކްޝަނަށް ސްޓައިލިޝް ފޮންޓްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ފޭސްބުކް ޕްރޮފައިލް ބަދަލުކޮށްލާށެވެ. ތިމާގެ ޝަޚުޞިއްޔަތު ދައްކުވައިދޭ އަދި ދިގުދެމިގެންދާ ތަސައްވުރެއް ދޫކޮށްލާ ފޭސްބުކް ނަމެއް ހޮވުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ޓިޕްސްތަކެއް ދޭނަމެވެ.

ފެންސީ ޓެކްސްޓާއެކު ސޮފިސްޓިކޭޝަން އިތުރުކުރުން

ފެންސީ ޓެކްސްޓުން ތިބާގެ މެސެޖުތަކަށް ތަޖުރިބާކާރުކަމުގެ އަސަރެއް ތައާރަފްކޮށްދެއެވެ. އޮންލައިން ޓޫލްސް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވަތަ ތިމާގެ ޚާއްޞަ ސްޓައިލް ކްރާފްޓް ކުރުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ ކެރެކްޓަރުތައް ހިމަނައިގެން ފެންސީ ޓެކްސްޓް އުފެއްދުމަށް ޢަމަލީ ގޮތްތައް ދަސްކޮށް، މުވާޞަލާތު މާ ޝައުގުވެރިކޮށްލާށެވެ.

އެންހަންސްޑް ވިޒިބިލިޓީއަށް ކީވޯޑްސް ފަސޭހަކުރުން

ޕްރޮފައިލްތަކުގެ ޑިސްކަވަބިލިޓީ އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި، ސާދާ އަދި ގުޅުންހުރި ކީވޯޑްތައް ބޭނުންކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރާނަމެވެ. ސްޓައިލިޝް ނަމާއި ކޫލް ޓެކްސްޓް ފަދަ ޝަރުތުތައް ހިމަނައިގެން އެކި ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި ޕްރޮފައިލްތައް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު އިތުރުވެގެންދާނެ އެވެ.

ޓްރެންޑް ރެޑީ ޕްރޮފައިލްތަކަށް ބޯނަސް ޓިޕްސް

އިންސްޓަގްރާމް، ފޭސްބުކް، އަދި އެހެނިހެން ސޯޝަލް ނެޓްވޯކްތަކުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޓްރެންޑްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހޯއްދަވާށެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ޑައިނަމިކް ލޭންޑްސްކޭޕް އާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތަށް ސްޓައިލިޝް ނަންތަކަށް ތިމާގެ އުސޫލު އެޑެޕްޓް ކުރުމަށް އިތުރު އިރުޝާދުތައް އަޅުގަނޑުމެން ހިއްސާކުރާނަމެވެ.